Iza2802

31 tekstów – auto­rem jest Iza2802.

" Kiedy byłam mała - mówi - za­pytałam raz mamę, dlacze­go na opa­kowa­niu pa­pieru toale­towe­go jest na­pisa­ne "rol­ka hi­gieniczna." I wiecie państwo, co mi od­po­wie­działa? Że każdy może mówić jak mu się po­doba, ale praw­dy i tak nie upiększą żad­ne słowa." J.P 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 listopada 2012, 11:43

" Chciałabym móc jej po­wie­dzieć, że te­raz już to ro­zumiem. Kiedy ktoś umiera, to jest jak dziura w dziąśle po zębie, który wy­padł. Można bez prob­le­mu żuć, jeść nor­malnie, ma się w końcu jeszcze dużo zębów, ale mi­mo to język wciąż pow­ra­ca w to pus­te miej­sce, gdzie ner­wy wciąż jeszcze są trochę wrażli­we." J.P 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 24 listopada 2012, 14:11

"Nie umiem dob­rze wy­jaśnić, dlacze­go tak trud­no mi pat­rzeć ludziom w oczy. Kto chce to zro­zumieć, niech spróbu­je so­bie wyob­ra­zić, że roz­ci­nają mu klatkę pier­siową skal­pe­lem i grze­bią w środ­ku, ma­cają serce, [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 listopada 2012, 23:00

" Po­doba mi się to ok­reśle­nie : WIR­TUAL­NA RODZI­NA. Po­winien być ja­kiś sta­tut, jak w zwykłym pra­wie małżeńskim. Jeśli ludzie dos­ta­tecznie długo pra­wie się nie roz­stają, to są spokrewnieni." 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 lipca 2010, 15:54

W Twoich ra­mionach znaj­du­je uko­jenie... a szczyp­ta zła od­chodzi w zapomnienie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 lipca 2010, 21:51

Umiejętność prze­bacza­nia par­tne­rowi to jed­na z dróg pro­wadząca do Praw­dzi­wej Miłości ! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 lipca 2010, 15:12

" Miłość nie rozkłada sie po równo w związku. Nig­dy nie jest pół na pół. To zaw­sze siedem­dziesiąt do trzydzies­tu, lub sześćdziesiąt do czter­dzies­tu. Ktoś za­kochu­je się pier­wszy. Ktoś sta­wia drugą osobę na piedes­ta­le. Ktoś sta­je na głowię, by życie toczyło sie gład­ko i przy­jem­nie, a par­tner po pros­tu się załapu­je na ten wózek." 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 lipca 2010, 20:50

" Prze­ciwieństwa się przy­ciągają ,a dwa iden­tyczne ka­wałki puzzli nig­dy do siebie nie będą pasowały." 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 czerwca 2010, 19:00

Wy­daje mu się, że jest po­nad wszys­tki­mi, in­nych trak­tu­je jak śmieci, a tak nap­rawdę to on w oczach in­nych jest tyl­ko pion­kiem, który niedługo przeg­ra grę jaką jest życie...Dlacze­go niektórzy oj­co­wie nie pot­ra­fią grać zgod­nie z zasadami? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 stycznia 2010, 19:30

zaz­drość le­wa stro­na miłości, choć uz­na­wana jest za ne­gatyw­ne uczu­cie to chcąc nie chcąc to ona w wielu przy­pad­kach da­je nam no zro­zumienia, że da­na oso­ba jest dla nas najważniejsza. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 stycznia 2010, 18:39
Iza2802

cytaty które umieszczam w cudzysłowiu sa cytatami które sama wynajduje w książkach,które czytam :) jest to najlpsza stronka na której mogę sie nimi podzielić,a ze nie są one moim zdaniem beznadziejne myśle, ze chętnie je przeczytacie i przeanalizujecie :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iza2802

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność